خاش رود

خاش رود

alt_name
رود خاښرود;خاښ رود;Khash;Rod Khas;Khashrod;Rod Khasrod;Rod-e Khashrod;Khash Rod
Gewässer
river
Beyond dummy