كابل

كابل
سروبي 13
قره‌باغ 6
استالف 4
فرزه 1
گلدره 1
میربچه‌کوت 3
کلکان 3
شکردره 1
پغمان 8
چهارآسیاب 6
موسهی 3
خاکجبار 5
بگرامی 9
ده‌سبز 14
کابل 362