كابل

كابل

كابل
سروبي 14
قره‌باغ 25
استالف 10
فرزه 9
گلدره 19
میربچه‌کوت 7
کلکان 3
شکردره 39
پغمان 38
چهارآسیاب 24
موسهی 4
خاکجبار 11
بگرامی 26
ده‌سبز 28
کابل 444