لوګر

لوګر
ازره 6
خوښی 12
محمد آغې
دمحمدآغی ولسوالی 162
خروار 3
پل علم 94
څرخ 19
برکي برک 11