لوګر

لوګر
ازره 6
خوښی 4
محمد آغې
دمحمدآغی ولسوالی 145
خروار 2
پل علم 55
څرخ 4
برکي برک 9