لوګر

لوګر
ازره
خوښی
محمد آغې
دمحمدآغی ولسوالی
خروار
پل علم
څرخ
برکي برک