ميدان وردگ

ميدان وردگ

ميدان وردگ
مرکز بهسود 24
حصه اول بهسود 18
جلريز 3
نرخ 7
سيد آباد 22
جغتو 4
جغتو 14
دايمرداد 6
ميدان ښار 10