ميدان وردگ

ميدان وردگ
مرکز بهسود
حصه اول بهسود
جلريز
نرخ
سيد آباد
جغتو
جغتو
دايمرداد
ميدان ښار