ميدان وردگ

ميدان وردگ
مرکز بهسود 8
حصه اول بهسود 2
جلريز 3
نرخ 7
سيد آباد 10
جغتو 4
جغتو 6
دايمرداد 2
ميدان ښار 6