نورستان

نورستان
برګ مټال ولسوالۍ
مندول ولسوالۍ
کامدېش ولسوالۍ
وایگل ولسوالۍ
دو آب ولسوالۍ
نورگرام ولسوالۍ
پارون ولسوالۍ
واما ولسوالۍ