د موسى قلعه رود

د موسى قلعه رود, also known as رود موسى قلعه;دریا موسى قلعه;موسى قلعه رود;De Musa Qal`ah Rod;Rod-e Musa Qal`ah;Darya-ye Musa Qal`ah;Musa Qal`ah Rod;De Musa Qal'a Rod;Musa Qal`eh Rud;Rud-i-Musa Qala;Rode Musa Qal`a;Rud-i-Musa Kala;Rud-e Musa Qal`ah;Musa Qal'a Rod in باغران.

د موسى قلعه رود

alt_name
رود موسى قلعه;دریا موسى قلعه;موسى قلعه رود;De Musa Qal`ah Rod;Rod-e Musa Qal`ah;Darya-ye Musa Qal`ah;Musa Qal`ah Rod;De Musa Qal'a Rod;Musa Qal`eh Rud;Rud-i-Musa Qala;Rode Musa Qal`a;Rud-i-Musa Kala;Rud-e Musa Qal`ah;Musa Qal'a Rod
waterway
river