ارغنداب رود

ارغنداب رود in لښکرگاه.

ارغنداب رود

waterway
river