د بوست هوايي ډګر

د بوست هوايي ډګر is a building in لښکرگاه.

د بوست هوايي ډګر

building
Yes