از فابریکه الی خندق. سرک امتداد دارد مشکلات امنیتی است

از فابریکه الی خندق. سرک امتداد دارد مشکلات امنیتی است is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in نهر سراج.

از فابریکه الی خندق. سرک امتداد دارد مشکلات امنیتی است

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40