خاش رود

خاش رود, also known as رود خاښرود;خاښ رود;Khash;Rod Khas;Khashrod;Rod Khasrod;Rod-e Khashrod;Khash Rod in واشېر.

خاش رود

alt_name
رود خاښرود;خاښ رود;Khash;Rod Khas;Khashrod;Rod Khasrod;Rod-e Khashrod;Khash Rod
waterway
river