سرک مکتب از تیمور شاه الی باغ ذخیره

سرک مکتب از تیمور شاه الی باغ ذخیره is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in بهارک.

سرک مکتب از تیمور شاه الی باغ ذخیره

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40