د فیض اباد هوائی ډګر

د فیض اباد هوائی ډګر, also known as Fayzabad Airfield in شهرستان ارکو.

د فیض اباد هوائی ډګر

alt_name
Fayzabad Airfield