سرک از ازسری پل حضرت سعید الی قریه کلفزار

سرک از ازسری پل حضرت سعید الی قریه کلفزار is a street with a maximum speed of 50 with two lanes in يمگان.

سرک از ازسری پل حضرت سعید الی قریه کلفزار

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
50