پروان

پروان

پروان
شیخ‌علی 16
سرخ پارسا 8
غوربند 10
شینواری 11
سالنگ 17
جبل‌ سراج 22
چاريکار 38
سیدخیل 22
بگرام 28
کوه صافی 9