پروان

پروان
شیخ‌علی 6
سرخ پارسا 1
غوربند 6
شینواری 8
سالنگ 9
جبل‌سراج 6
چاريکار 5
سیدخیل 1
بگرام 13