پکتیکا

پکتیکا
تېروه
وازه خوا
ډيله
ورمامی
گومل
سروبي
برمل
ورگون
زېروک
نېکه
جاني خېل
زرغون ښار
يوسف خېل
ښرنه
مټه خان
سرحوزه
اومنه
يحيی خېل