کندز

کندز
ارچی 5
امام‌صاحب 8
قلعه ذال 7
چهاردره 7
کندوز 16
علی‌آبا 7
خان‌آبا 8