کندز

کندز

کندز
ارچی 19
امام‌صاحب 27
قلعه ذال 14
چهاردره 21
کندوز 30
علی‌آبا 23
خان‌آبا 18