کونړ

کونړ
نورگل 4
خاص کونړ 1
سرکاڼو 1
مروره 1
اسد آباد 21
څوکۍ 3
نړنگ او باډل 2
چپه دره 1
پېچ دره 3
وټه پور 3
شيگل او ېلتن 3
بر کونړ 1
دانگام 1
غازي آباد 2
ناړۍ 2