کونړ

کونړ

کونړ
نورگل 6
خاص کونړ 8
سرکاڼو 4
مروره 3
اسد آباد 31
څوکۍ 4
نړنگ او باډل 6
چپه دره 3
پېچ دره 6
وټه پور 3
شيگل او ېلتن 3
بر کونړ 4
دانگام 2
غازي آباد 4
ناړۍ 11