شهرستان چهارباغ

شهرستان چهارباغ
بخش رامجین
دهستان اغلان‌تپه
دهستان رامجین
بخش مرکزی چهاردانگه
چهارباغ
دهستان عرب آباد افشار
دهستان چهاردانگه