بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان ارمو 16
دهستان زرین دشت 366