بخش مرکزی شهرستان عسلویه

بخش مرکزی شهرستان عسلویه
دهستان اخند 21
دهستان عسلویه 297