شهید ستاری 2

شهید ستاری 2 is a street in بخش مرکزی قرچک.