شهرستان ملارد

شهرستان ملارد
بخش صفادشت
دهستان اخترآباد 0
دهستان بی بی سکینه
صفادشت
بخش مرکزی ملارد
دهستان ملارد شمالی
دهستان ملارد جنوبی 0
ملارد