بخش مرکزی شهرستان اسفراین

بخش مرکزی شهرستان اسفراین
دهستان آذری 13
دهستان دامنکوه 3
دهستان رزق آباد 3
دهستان روئین 30
دهستان میلانلو 4
شهر اسفراین 942