بخش مرکزی جعفرآباد

بخش مرکزی جعفرآباد
جعفریه 31
دهستان باقرآباد 15
دهستان جعفرآباد 71