بخش سلفچگان

بخش سلفچگان
دهستان راهجرد شرقی 88
دهستان نیزار 65
سلفچگان 2