شهرستان کوهرنگ

شهرستان کوهرنگ
بخش بازفت
دهستان بازفت بالا 0
دهستان بازفت پایین 0
شهر بازفت 0
بخش دوآب صمصامی
دهستان دوآب 0
شهریاری 0
شهر صمصامی 0
بخش مرکزی
دهستان دشت زرین 0
دهستان شوراب تنگزی
دهستان میان کوه موگوئی 0
شهر چلگرد 0