شهرستان بانه

شهرستان بانه
بخش آرمرده
دهستان بله که 0
دهستان پشت آربابا 0
بخش مرکزی
دهستان شوی 0
شهر بانه 0
بخش نمه شیر
دهستان بوالحسن 0
دهستان کانی سور 0
دهستان نمه شیر 0
بخش ننور
دهستان بوئین 0
دهستان ننور 0