بخش کلاترزان

بخش کلاترزان
دهستان کلاترزان 27
دهستان نگل 14
دهستان ژاورود غربی 12