بخش مرکزی کامیاران

بخش مرکزی کامیاران
دهستان بیلوار 135
دهستان شاهو 4
دهستان ژاورود 10