بخش وشمگیر

بخش وشمگیر
دهستان مزرعه جنوبی 32
دهستان مزرعه شمالی 31
شهر انبارالوم 19