بخش مرکزی

بخش مرکزی

شهر گرگان
ویلاشهر شهرک فرهنگیان کوی امام حسین شهرک مولوی شهرک فردوسی شهرک دانشجو کوی انجیر اب شهرک شهریار خرگوش تپه شهرک جامی شهرک حافظ شهرک خیام کیانشهر شهرک گلستان شهرک تالار کوی افسران کوی سجادیه مطهری شمالی سیدین کوی کشاورز آلوچه باغ و شیرکش قزاق محله بهارستان سروش جنگل آموزشگاه جنگل سرخواجه گرگانجدید مینا گل میخچه گران سرپیر و دباغان چوب بری و اقتصاد بویه کوی مهرگان کوی جوادیه فرهنگ شهر کوی طهماسبی باکر محله بوعلی کوی شهروند ملاقاتی زیباشهر نوبخت گلها سبزه مشهد مطهری جنوبی دربنو مدرس نعلبندان چشم انداز چناران کوی طبیعت میرکریم کوی طالقانی میدان عباسعلی انقلاب شهرک امام ایرانمهر پایین چاله باغ کاشانی الغدیر اوزینه گلشهر شمالی شاهزاده قاسم کوی تختی باغ پلنگ کوی علیمحمدی ۵آذر کوی آزادی قلعه خندان گلشهر کوی بهزیستی استرآبادی امام رضا گرگانپارس شالیکوبی ایرانمهر بالا کوی عرفان کوی شریعتی کوی شاداب شهرک شهید بهشتی کوی دانشسرا قلعه حسن پاسارگاد سایت اداری استانداری شهرک زیتون جواد الائمه
بخش مرکزی
دهستان استرآبادجنوبی 58
دهستان انجیر آباد 89
دهستان روشن آباد 89
شهر گرگان
ویلاشهر 0
شهرک فرهنگیان 0
کوی امام حسین 0
شهرک مولوی 0
شهرک فردوسی 0
شهرک دانشجو 0
کوی انجیر اب 0
شهرک شهریار 0
خرگوش تپه 0
شهرک جامی 0
شهرک حافظ 0
شهرک خیام 0
کیانشهر 0
شهرک گلستان 0
شهرک تالار 0
کوی افسران 0
کوی سجادیه 0
مطهری شمالی 0
سیدین 0
کوی کشاورز 0
آلوچه باغ و شیرکش 0
قزاق محله 0
بهارستان 0
سروش جنگل 0
آموزشگاه جنگل 0
سرخواجه 0
گرگانجدید 0
مینا گل 0
میخچه گران 0
سرپیر و دباغان 0
چوب بری و اقتصاد 0
بویه 0
کوی مهرگان 0
کوی جوادیه 0
فرهنگ شهر 0
کوی طهماسبی 0
باکر محله 0
بوعلی 0
کوی شهروند 0
ملاقاتی 0
زیباشهر 0
نوبخت 0
گلها 0
سبزه مشهد 0
مطهری جنوبی 0
دربنو 0
مدرس 0
نعلبندان 0
چشم انداز 0
چناران 0
کوی طبیعت 0
میرکریم 0
کوی طالقانی 0
میدان عباسعلی 0
انقلاب 0
شهرک امام 0
ایرانمهر پایین 0
چاله باغ 0
کاشانی 0
الغدیر 0
اوزینه 0
گلشهر شمالی 0
شاهزاده قاسم 0
کوی تختی 0
باغ پلنگ 0
کوی علیمحمدی 0
۵آذر 0
کوی آزادی 0
قلعه خندان 0
گلشهر 0
کوی بهزیستی 0
استرآبادی 0
امام رضا 0
گرگانپارس 0
شالیکوبی 0
ایرانمهر بالا 0
کوی عرفان 0
کوی شریعتی 0
کوی شاداب 0
شهرک شهید بهشتی 0
کوی دانشسرا 0
قلعه حسن 0
پاسارگاد 0
سایت اداری استانداری 0
شهرک زیتون 0
جواد الائمه 0
شهر جلین 1