بخش مرکزی شهرستان اردکان

بخش مرکزی شهرستان اردکان
محمدیه 12
اردکان 120