شهرستان بافق

شهرستان بافق
بخش مرکزی
دهستان سبزدشت 0
دهستان کوشک 0
دهستان مبارکه 0
شهر بافق 0