شهرستان تفت

شهرستان تفت
بخش مرکزی
دهستان دهشیر 0
دهستان شیرکوه 0
دهستان علی آباد 0
دهستان نصرآباد 0
دهستان پیشکوه 0
بخش نیر
دهستان بنادکوک 0
دهستان زردین 0
دهستان سخوید 0
بخش گاریزات
دهستان کهدوئیه 0
دهستان گاریزات 0