شهرستان تفت

شهرستان تفت
بخش مرکزی
دهشیر 0
شیرکوه 0
علی آباد 0
نصرآباد 0
پیشکوه 0
بخش نیر
بنادکوک 0
زردین 0
سخوید 0
بخش گاریزات
کهدوئیه 0
گاریزات 0