بخش مرکزی شهرستان میبد

بخش مرکزی شهرستان میبد
شهداء 1
میبد 1510