مجموعه ورزشی پوریا ولی

مجموعه ورزشی پوریا ولی in خیام غربی.