منطقه ۱۰ شهر تهران

منطقه ۱۰ شهر تهران

منطقه ۱۰ شهر تهران
سلیمانی - تیموری 282
جی 99
هاشمی 395
زنجان جنوبی 291
کارون جنوبی 193
سلسبیل شمالی 322
بریانک 291
هفت چنار 363
سلسبیل جنوبی 257
کارون شمالی 164