منطقه ۱۳ شهر تهران

منطقه ۱۳ شهر تهران

منطقه ۱۳ شهر تهران
دهقان - کوکاکولا 77
زاهد گیلانی 182
شهید اسدی 173
صفا 190
قاسم آباد 84
پیروزی 83
نیروی هوایی 76
حافظیه 123
شورا 101
میدان امامت 126
آشتیانی 74
زینبیه 31
سرخه حصار 56