منطقه ۱۷ شهر تهران

منطقه ۱۷ شهر تهران

منطقه ۱۷ شهر تهران
جلیلی 110
زمزم 122
زهتابی 131
سجاد 147
گلچین 134
مقدم 319
ابوذر شرقی 177
آذری 109
یافت آباد شمالی 166
امام زاده حسن 215
باغ خزانه 137
بلورسازی 227
ابوذر غربی 115
وصفنارد 107