منطقه ۱۸ شهر تهران

منطقه ۱۸ شهر تهران

منطقه ۱۸ شهر تهران
صادقیه 43
شهرک ولیعصر جنوبی 139
تولید دارو 102
بهداشت 125
حسینی 159
شاد آباد 82
سعید آباد 31
یافت آباد جنوبی 291
هفده شهریور 226
شهرک امام خمینی 87
شهید رجایی 180
صاحب الزمان 197
خلیج فارس 327
شمس آباد 63
شهرک ولیعصر شمالی 121