منطقه ۷ شهر تهران

منطقه ۷ شهر تهران

منطقه ۷ شهر تهران
نظام آباد 132
گرگان 137
دهقان 83
خواجه نصیر - حقوقی 177
امجدیه - خاقانی 96
بهار 153
خواجه نظام 271
کاج 112
سهروردی - باغ صبا 169
قصر 68
حشمتیه 133
ارامنه 219
شارق 301
نیلوفر - شهید قندی 166
دبستان 188