بخش مرکزی شهرستان ری

بخش مرکزی شهرستان ری
دهستان عظیمیه 136
دهستان غنی آباد 258
شهر ری
منطقه ۲۰ شهر تهران