منطقه ۵ شهر تهران

منطقه ۵ شهر تهران

منطقه ۵ شهر تهران
شهرک کوهسار 52
المهدی - سیمون بولیوار 171
مهران - پیامبر 142
شهر زیبا 44
اندیشه - جوانمردان 128
کن 188
بهاران 59
مراد آباد 36
شهرک نفت - سیمون بولیوار 75
ابوذر 99
باغ فیض 272
سازمان آب 81
ارم 134
فردوس 204
شهرک پرواز 82
سازمان برنامه جنوبی 71
شهرک آپادانا 67
اکباتان 91
شهران شمالی 99
حصارک 87
شاهین - مخبری 153
جنت آباد 174
سازمان برنامه شمالی 96
جنت‌ آباد جنوبی 234
شهران جنوبی 91
جنت‌ آباد شمالی 199
کوی بیمه 130