بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه

بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه
دهستان حبلرود 34
شهرآباد 247
دهستان پشتکوه 19