بخش مرکزی قدس

بخش مرکزی قدس
دهستان دانش
شهرک دانش 0
زرنان 0
شهر قدس 1555
دهستان هفت جوی
هفت جوی 0