دانشگاه آزاد شهر قدس

دانشگاه آزاد شهر قدس in بخش مرکزی قدس.