شهرستان پاکدشت

شهرستان پاکدشت
بخش شریف آباد
دهستان جمال آباد 0
دهستان شریف آباد 0
دهستان کریم آباد 0
بخش مرکزی شهرستان پاکدشت
دهستان حصارامیر 0
دهستان فرون آباد 0
دهستان فیلستان 0
فرون آباد 0
پاکدشت 0