محدوده جاده ملارد

محدوده جاده ملارد in شهرک کوثر.