هفت دستگاه

هفت دستگاه is a street with a maximum speed of 30 in فرامرزیه.