बागलुङ (Baglung)

बागलुङ (Baglung)
Andheri 1
Painyupata 0
Amalachaur 0
Binamare 0
Kusmishera 0
Arjewa 0
Jaidi 0
Chhisti 1
Sarkuwa 2
Rangkhani 0
Paiyunthanthap 1
Damek 0
Rayadanda 0
Baglung 30
Bhakunde 0
Singana 3
Tityang 0
Malika 0
Dhullubaskot 0
Hugdisheer 1
Batakachaur 2
Salyan 0
Sukhaura 1
Hatiya 0
Kandebas 0
Dhudhilabhati 0
Lekhani 0
Resh 0
Bihunkot 0
Tamrang 1
Amarbhumi 0
Bhimpokhara 0
Pala 0
Argal 0
Dhamja 0
Harichaur 0
Narethani 0
Hill 0
Malma 0
Pandavkhani 1
Tara 1
Righa 0
Shishakhani 0
Didatumdanda 0
Jaljala 0
Gwalichaur 0
Bhindike 1
Ranasingiteni 0
Darling 0
Khunga 0
Rajkut 0
Burtibang 0
Taman 0
Devisthan 0
Khungkhani 0
Bungadobhan 0
Adhikarichaur 0
Boharagaun 0
Bobang 0
Nisi 0